Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 1. Adatkezelő azonosítása
 • Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a

Total Vital Kft.

Cégjegyzékszám: 08-09-022867 Győri Törvényszék
Adószám: 23734946-2-08
Székhely: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. fdsz. 1.
Képviselő neve: Zokob Béla
Webhely: http://dejavuzirc.hu
E-mail: zokob.bela@freemail.hu
Telefonszám: +36-20-382-4815
(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

 • Jelen webhely:

http://dejavuzirc.hu
internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

 1. Joganyag kikötése

Az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása Magyarország területére irányul, ezért a szolgáltatás nyújtása, valamint a szolgáltatás igénybevétele a magyar jog alapján irányadó. Ezen kívül az Adatkezelő a szolgáltatások igénybe vevőinek (a továbbiakban: érintett) adatait a következő jogszabályok alapján kezeli:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban: GDPR).
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.).
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.).
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.).

 

 1. Értelmező rendelkezések a GDPR értelmében
 • Személyes adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Így tehát minden olyan adat, amely az érintetthez köthető.

 • Érintett

Olyan, bárhol élő természetes személy, aki az EU-ban valamely adatkezelővel áll kapcsolatban, vagy olyan EU-n belül élő természetes személy, aki az EU-n kívül valamely adatkezelővel áll kapcsolatban.

 • Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így

 • a gyűjtés,
 • rögzítés,
 • rendszerezés,
 • tagolás,
 • tárolás,
 • átalakítás vagy
 • megváltoztatás,
 • lekérdezés,
 • betekintés,
 • felhasználás,
 • közlés továbbítás,
 • terjesztés vagy
 • egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 • Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 • Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 • Profilalkotás

Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 • Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 1. Adatkezelési elvek

 

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. A személyes adatok kezelése csak akkor jogszerű, ha az alábbi feltételek legalább egyike teljesül:

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
 6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
 • Célhoz kötöttség

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Ezen felül a személyes adatokat nem lehet a célokkal összeegyeztethetetlen módon kezelni.

 • Pontosság

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, valamint minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a pontatlan adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

 • Korlátozott tárolhatóság

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 • Integritás és bizalmas jelleg

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok biztonsága.

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A hozzájárulást az érintett az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót az érintett bármikor, az „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja az érintett egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével az érintett kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

 1. Az Ön jogai

A GDPR értelmében Ön az alábbi jogokkal rendelkezik

 

 1. átlátható tájékoztatás

Valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában nyújtjuk Önnek, világosan és közérthetően megfogalmazva. Az információkat írásban vagy elektronikus úton adjuk meg, de az Ön kérésére a „Kapcsolat” menüpontban található elérhetőségeinken szóbeli tájékoztatást is nyújthatunk.

 1. saját adatokhoz való hozzáférés

Jogosult igazolást kérni arról, hogy dolgozunk-e fel Önnel kapcsolatos személyes adatokat, és ha igen, kérheti az adatokhoz és a következő információkhoz való hozzáférést:

 • adatkezelés célja
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • azok a címzettek, akikkel az Ön személyes adatait közöltük vagy közölni fogjuk
 • a személyes adatok tárolásának időtartama
 • jogában áll-e Önnek a személyes adatai helyesbítését, törlését vagy korlátozását kérni
 • amennyiben a személyes adatokat nem Öntől gyűjtjük, akkor ezen adatok forrása

 

 1. pontatlan adatok helyesbítése

Ha Önről pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tárolunk, akkor azokat az Ön kérésének beérkezését követően haladéktalanul helyesbítjük.

 1. törléshez (elfeledtetéshez) való jog bizonyos feltételek mellett

Jogában áll személyes adatainak törlését, valamint azt kérni tőlünk, hogy haladéktalanul teljesítsük e kérését, ha az alábbi okok bármelyike fennáll:

 1. Az Ön személyes adataira az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség
 2. Ön visszavonta a hozzájárulását, és így többé nincs jogalapunk az adatok kezelésére
 3. Az adatkezelés jogszerűségének alapját jogos érdekeink szolgáltatják, és Ön azt állítja, hogy nincs az Ön érdekével, jogaival és szabadságjogaival szemben elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 4. Az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, és Ön ez ellen tiltakozik
 5. Jogellenesen kezeltük adatait
 6. Az Ön adatait a ránk vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 7. Az adatok általunk történő kezelésének jogszerűsége egy gyermek gondviselője által adott hozzájáruláson alapul, és vagy
  1. Ön a gyermek gondviselője, és az érintett gyermek még nem érte el a hozzájáruláshoz szükséges életkort, vagy
  2. Ön az a gyermek, aki a hozzájáruláshoz szükséges életkort már betöltötte. (Magyarországon a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás alsó korhatára 16 év.)

 Nem törölhetjük személyes adatait, ha az adatkezelés az alábbi okból szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, jog szerinti kötelezettség teljesítése;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az ilyen kérés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 1. hozzájárulás visszavonása

Amennyiben Ön hozzájárulását adta az általunk végzett adatkezeléshez, ezt bármikor visszavonhatja. Ezt megteheti számunkra címzett elektronikus vagy postai úton kézbesített levél formájában. Az Ön által visszavont hozzájárulás a már elvégzett adatkezeléseket nem érinti.

 1. adatkezelés korlátozásának kérelmezése

Az alábbi feltételek bármelyikének teljesülése esetén Ön kérheti a személyes adatainak korlátozott kezelését:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát
 • Az általunk végzett adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • Az eredeti célból már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • Ön tiltakozik az általunk végzett adatkezelés ellen annak alapján, hogy jogalapként “jogos érdekeinket” neveztük meg, de Ön azt állítja, hogy az Ön “érdekei, jogai és szabadságai” azokkal szemben elsőbbséget élveznek.

Amennyiben korlátozzuk a személyes adatainak kezelését, úgy ezeket a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulása alapján lehet kezelni.

Nem esik azonban ezen korlátozás alá

 • a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez fűződő érdek
 • más személy jogainak védelméhez fűződő érdek, vagy
 • az Unió, illetve valamely tagállam általi fontos közérdek.

A korlátozás alá nem eső indokok bekövetkezése esetén előzetesen tájékoztatjuk erről.

 1. adatkezelési elleni tiltakozás

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak általunk végzett kezelése ellen, amennyiben:

 • Az adatkezelés jogszerűségének alapjaként saját “jogos érdekeink” szolgálnak, de Ön azt állítja, hogy az Ön “érdekei, jogai és szabadságai” azokkal szemben elsőbbséget élveznek
 • Az Ön adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeljük, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ilyen tiltakozás esetén az Ön személyes adatait az említett célokból többé már nem kezelhetjük.
 1. ne kerüljön automatizált döntés hatálya alá

Jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez azonban nem alkalmazandó abban az esetben, ha:

 • a döntés az Ön és közöttünk fennálló szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy
 • az automatizált folyamatot olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.
 1. adathordozhatóság

Jogosult arra, hogy bizonyos körülmények között az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Amennyiben Ön ezt kéri, úgy elektronikus formában bocsátjuk az Ön rendelkezésére, kivéve, ha kifejezetten azt kéri, hogy írásos formában küldjük el az adatokat.

 1. panaszjog

Joga van panasszal élni, ha úgy véli, hogy tisztességtelenül vagy jogszerűtlenül jártunk el Önnel szemben. Ha Ön életvitelszerűen nem Magyarország területén él, hanem egy másik EU tagállamban tartózkodik, jogában áll az érintett ország Felügyeleti Hatóságánál panaszt tenni.

Ha Magyarországon él vagy EU-n kívüli országban tartózkodik, akkor panaszával az alábbi magyar hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Angol nyelvű e-mail cím: privacy@naih.hu

Magyar nyelvű e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://naih.hu

 1. bírósági jogorvoslathoz való jog

Amennyiben úgy gondolja, hogy megsértettük a GDPR szerint Önt megillető jogokat, bírósági jogorvoslatra jogosult. Az adatkezelővel szembeni eljárást az adatkezelő tevékenységi helye szerinti EU tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt is

Magyarországon az eljárás a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A fenti jogok bármelyikének értelmében az Ön kérése alapján indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül válaszolunk Önnek, és mindent megteszünk azért, hogy még a bonyolult eseteket is 3 hónapon belül megoldjuk. A választ elektronikus úton vagy az Ön által kért egyéb módon jutattjuk el Önnek. Az első megkeresésnél nem számítunk fel díjat, de fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az 1 éven belül megismételt kérés, illetve az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű kérés kezeléséért adminisztratív díjat számítsunk fel.

 

 1. Szobafoglalás

Online, személyesen vagy telefonon leadott szobafoglalás esetén az alábbi személyes adatokra tarthatunk igényt:

 • teljes név
 • érkezés napja
 • elutazás napja
 • egy szobában tartózkodó felnőttek száma
 • szoba típusa
 • hitelkártya-adatok
 • gyógyszálló esetén az igénybe vett kezelési csomag
 • email cím
 • teljes levelezési cím
 • érkezési idő

A fenti adatok kezelésének célja, hogy minden esetben be tudjuk azonosítani vendégeinket, majd a foglalás után az előzetesen lefoglalt szobákat a megfelelő embernek adjuk át. A hitelkártya adatok szükségesek a kockázatok elkerülése végett. Az itt szereplő adatokat cégünk 2-8 évig őrzi.

Elektronikus levelezési címét az alábbiakra használjuk

 • értesítés a foglalás változásáról
 • kapcsolattartás
 • emlékeztetés a szálloda adataira, az Ön bejelentkezési idejére
 • elutazás után ossza meg velük tartózkodásával kapcsolatos észrevételeit

Ha Ön nem adja meg a fenti adatokat teljeskörűen, akkor nem tudunk Önnek szobát foglalni, vagy probléma esetén kapcsolatba lépni Önnel. A fenti adatokra tehát a szolgáltatások teljesítésére irányuló szerződéshez van szükségünk.

Ha az erre szolgáló négyzet kipipálásával kéri adatai megőrzését a későbbi foglalások egyszerűsítése érdekében (adatkezelési cél), úgy az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása lesz. Amennyiben tehát nem járul hozzá az adatok kezeléséhez a négyzet kipipálásával, úgy a következő foglalásakor újból meg kell adnia azokat. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

 1. Bejelentő lap

A kötelezően megadandó személyes adatok a következők

 • jogszabályi kötelezettség alapján keresztnév, vezetéknév, anyja neve, számlázási adatok, lakóhely
 • a szolgáltatás jellege miatt fizetés módja, bakkártyaadatok, szobaszám, elérhetőségek

A szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt adatokat az adatok függvényében 2-8 évig őrizzük.

Egyes esetekben jogszabályi kötelességünk hosszabb ideig megőrizni a személyes adatokat. A főbb kategóriák a következők:

 • Amennyiben az adatokra számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelességünk az adatokat a naptári év végétől számított 8 évig megőrizni.
 • A szállodának jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes vendéget. Jogszabályi kötelességünk, hogy a bejelentkezés napjától számított 6 éven át megőrizzük az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat.
 1. Hírlevél

Hírlevél küldése érdekében az Ön nevét, e-mail, valamint esetenként lakcímét kezeljük. Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy nem tudunk hírlevelet küldeni az Ön részére.

Hírlevelünket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig azt Ön kéri. Amennyiben Ön nem szeretne több hírlevelet kapni, arról bármikor leiratkozhat.

 1. Közösségi portálok

Cégünk elérhető a Facebook és Instagram közösségi portálon. Az üzenőfalon közzétett hírfolyamra a Facebook felhasználó az adott oldalon található „like”/ „tetszik”; „follow/követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket. A „követők” profiljához hozzáférünk, de azt nem rögzítjük, vagy kezeljük saját belső rendszerünkben.

 Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása, melyet leiratkozással bármikor visszavonhat. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén nem kap értesítést hírfolyamunkról, az Ön hírfolyamán nem jelennek meg híreink, a hírfolyamhoz azonban így is hozzáfér, hiszen oldalunk nyilvános.

Az adatkezelés az Ön leiratkozásáig tart.

A Facebook és Instagram tőlünk független, külön adatkezelő. Az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból az alábbi linkeken kaphat:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://www.facebook.com/about/privacy/update

Az Instagram adatkezeléséről az alábbi linken kaphat tájékoztatást:

help.instagram.com

 1. Kapcsolat

 

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, Facebookon keresztül, telefon, postai úton). Ilyen esetben a velünk megosztott személyes adatok adatkezeléséhez a hozzájárulását vélelmezzük. Mivel Ön keres meg minket, ezért az adatkezelés jogalapja az Ön vélelmezett önkéntes hozzájárulása. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, de ebben az esetben nem tudjuk megválaszolni megkeresését.

 1. Hivatkozások és linkek

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem mi üzemeltetünk, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Nekünk nincs semmilyen befolyásunk a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozunk felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

 1. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Minden adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet.

E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

 1. a) az adatkezelő neve és elérhetősége;
 2. b) az adatkezelés céljai;
 3. c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
 4. d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;

 

 1. Adatvédelmi incidens bejelentése

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 1. Személyzet

Alkalmazottainkat a jelen tájékoztatóban szereplő szabályokról tájékoztatjuk az Önök személyes adatainak megfelelő kezelése céljából.

 1. Álláshirdetések

Az esetlegesen meghirdetésre kerülő munkahelyekre való jelentkezésnél a pályázók személyes adatait a szükséges mértékben, a céllal arányosan kezeljük. A pályázókat ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg, mint a szolgáltatások igénybe vevőit. Az adatkezelés célja ebben az esetben a megfelelő jelentkező kiválasztása, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a jelentkezőkkel. A jogalap itt is a pályázó önkéntes hozzájárulása, amelyet bármikor visszavonhat, de a visszavonás nem érinti az addig elvégzett jogszerű adatkezelési tevékenységet. A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzait és a jelentkezéssel kapcsolatban megküldött személyes adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:

 • a sikertelen pályázót e-mailben vagy papíralapon megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további 1 évig tároljuk a jelentkezését. Amennyiben 30 napon belül nemleges válasz érkezik, vagy nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait töröljük a rendszerből.
 • a sikeres pályázó adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé, és töröljük a jelentkezők adatbázisából.
 1. Cookie-k és más technológiák

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookieban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookie-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat, illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

A cookie-k két típusa: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”.

A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása. A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárolt összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására.

 

Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookie-kat (sütiket)?

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a honlapunkról, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden cookie-t. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról.